Royal Galaxy Hybrid Stingray (Potamotrygon albimaculata sp)

Royal Galaxy Hybrid Stingray (Potamotrygon albimaculata sp)

Galaxy P14 Hybrid Freshwater Stingray 

Potamotrygon albimaculata sp  

6 to 6.5 inch 

Male 

    $1,600.00Price