Pearl Hybrid Stingray (Potamotrygon jabuti sp)

Pearl Hybrid Stingray (Potamotrygon jabuti sp)

Pearl Hybrid Freshwater Stingray for Sale

Potamotrygon jabuti sp  

6.5 inch 

Male 

    $650.00 Regular Price
    $425.00Sale Price