Designer Galaxy Hybrid Stingray (Potamotrygon albimaculata sp)

Designer Galaxy Hybrid Stingray (Potamotrygon albimaculata sp)

Galaxy P14 Hybrid Freshwater Stingray 
Potamotrygon albimaculata sp  
4.5 to 5 inch 
Female
    $475.00Price